Η αποφυγή του υπέρβαρου στα χωματουργικά φορτηγά, όταν δεν υπάρχει πλάστιγγα ζύγισης επαφίεται στην εμπειρία του οδηγού που όμως συχνά οδηγεί σε λάθος εκτίμηση με σοβαρές δυσμενείς συνέπειες για τον ίδιο (επιβολή προστίμου), για το όχημα (κίνδυνος βλάβης), αλλά και για την ασφάλεια κατά την κίνηση ή κατά την ανατροπή για την εκφόρτωση των υλικών.

Μια πιο ασφαλής μέθοδος υπολογισμού του βάρους του φορτίου είναι να γνωρίζουμε το ειδικό βάρος του κάθε υλικού. Με δεδομένο επίσης ότι γνωρίζουμε τη χωρητικότητα της καρότσας μας σε κυβικά μέτρα, μπορούμε να υπολογίσουμε το συνολικό βάρος του υλικού που φορτώνουμε στη βάση της παρακάτω λίστας με τα ειδικά βάρη των συνηθέστερων υλικών:

ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ton /m3
1) Νερό καθαρό 1 ton /m3
2) Άμμος θαλάσσης 1,20 έως 1,65 ton/m3
3) Αδρανή λατομείου 1,90 έως 2,00 ton/m3
4) Μάρμαρο 1,95 έως 2,82 ton/m3
5) Ασβέστιο 1,55 ton/m3
6) Άσφαλτος 1,20 m.ton/m3
7) Μπετόν 1,80 έως 2,80 m.ton/m3
8) Ξύλο 0,44 έως 0,75 m.ton/m3
9) Χαλκός 8,9 m.ton/m3
10) Ορείχαλκος 8,5 m.ton/m3
11) Αλουμίνιο 2,70 m.ton/m3
12) Σίδηρος καθαρός 7,80 m.ton/m3
13) Χαρτί 0,7 έως 1,15 m.ton/m3
14) Γυαλί 2,4 έως 2,70 m.ton/m3