Κυνήγι Φορτηγών και όλα «μέσα»

 

Από τα διόδια ξεκίνησαν οι φετινές ανατιμήσεις ανεβάζοντας το κόστος λειτουργίας των φορτηγών και των Μεταφορών.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κυνήγι όλων των οχημάτων πάνω από 3,5 τόνους με τις κατά τόπους αστυνομικές αρχές να εφαρμόζουν την απαγόρευση της κυκλοφορίας τους όχι μόνο στο παράπλευρο δίκτυο, αλλά και σε οποιοδήποτε δρόμο θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική διαδρομή για την αποφυγή των διοδίων.

Εξαιτίας της εφαρμογής αυτής της απόφασης Σπίρτζη, αρκετοί μεμονωμένοι αυτοκινητιστές και μικρές οικογενειακές μεταφορικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα ρευστότητας για την πληρωμή των διοδίων, αλλά και γραφειοκρατικά, προκειμένου να προσεγγίσουν νόμιμα (με βάση τις εξαιρέσεις), τα σημεία φόρτωσης ή εκφόρτωσης, όταν μάλιστα τα περισσότερα φορτηγά είναι υποχρεωμένα να ομαδοποιούν φορτία (γκρουπάζ) από διαφορετικά σημεία και να τα παραδίδουν επίσης σε διαφορετικούς παραλήπτες.

Add a comment

Κανονισμοί, Φορτία και όρια

Υπέρβαρα

Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος με φορτίο, η τοποθέτηση και στοιβασία του οποίου δεν πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλούς φόρτωσης: Επιβάλλεται στον οδηγό του οχήματος και στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ στον καθένα, στον υπεύθυνο φόρτωσης πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, καθώς και επιτόπου ακινητοποίηση του οχήματος μέχρι να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις ασφαλούς κυκλοφορίας του. Η παράβαση συνεπάγεται για τον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή του οχήματος πρόστιμο και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, ως εξής: α) Αν η υπέρβαση είναι μέχρι πέντε τοις εκατό (5)%, επιβάλλεται πρόστιμο τριάντα (30) ευρώ. β) Αν η υπέρβαση είναι μέχρι δέκα τοις εκατό (10) %, επιβάλλεται πρόστιμο εξήντα (60) ευρώ. γ) Αν η υπέρβαση είναι μέχρι είκοσι τοις εκατό (20) %, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ και δ) Αν η υπέρβαση είναι πάνω από είκοσι τοις εκατό (20) %, επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος (πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας) για διάστημα τεσσάρων μηνών. Στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ το πρόστιμο επιβάλλεται και στον οδηγό, ενώ στον υπεύθυνο φόρτωσης για τις ίδιες περιπτώσεις επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ αντίστοιχα.

Οχήματα οποιουδήποτε τύπου

Το βάρος που φέρει ο κινητήριος άξονας ή οι κινητήριοι άξονες ενός οχήματος ή ενός συνδυασμού οχημάτων δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το 25% του συνολικού βάρους του έμφορτου οχήματος ή συνδυασμού οχημάτων όταν χρησιμοποιούνται για διεθνείς μεταφορές.

Οδικοί συρμοί

Η απόσταση ανάμεσα στον οπίσθιο άξονα ενός οχήματος με κινητήρα και τον εμπρόσθιο άξονα ενός ρυμουλκουμένου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 3 μ.

Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε συνάρτηση με το μεταξόνιο

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε τόνους ενός τετραξονικού οχήματος με κινητήρα δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενταπλάσιο της απόστασης σε μέτρα μεταξύ των ακραίων αξόνων του οχήματος.

Ημιρυμουλκούμενα

Η οριζόντια προβολή της απόστασης μεταξύ του άξονα του πύρου ζεύξης και οποιουδήποτε σημείου του έμπροσθεν άκρου του ημιρυμουλκουμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,04 μ.

Παραβίαση Ωραρίου

Οι οδηγοί λεωφορείων, επιβατηγών δημοσίας χρήσης και φορτηγών αυτοκινήτων απαγορεύεται να οδηγούν πέραν των καθορισμένων χρονικών ορίων. Για τα φορτηγά, λεωφορεία προβλέπεται: α) Υπέρβαση της ημερήσιας περιόδου οδήγησης: αα) από 30 λεπτά έως 60 λεπτά, επιβάλλεται πρόστιμο ογδόντα (80) ευρώ, ββ) από 60 λεπτά έως 120 λεπτά, επιβάλλεται πρόστιμο διακοσίων (200) ευρώ, γγ) από 120 λεπτά και πάνω, επιβάλλεται πρόστιμο τετρακοσίων (400) ευρώ και ακινητοποίηση του οχήματος τουλάχιστον για τέσσερις ώρες. β) Οδήγηση πέραν του προβλεπόμενου ανώτατου χρονικού ορίου χωρίς διάλειμμα, επιβάλλεται πρόστιμο διακοσίων (200) ευρώ. Τα πρόστιμα των περιπτώσεων α΄ και β΄ επιβάλλονται στον οδηγό και το μέτρο της ακινητοποίησης του οχήματος που προβλέπεται στην ανωτέρω υποπερίπτωση γγ΄ δεν ισχύει εφόσον το όχημα το παραλάβει άλλος οδηγός.

       
       

Διαστάσεις και βάρη οχημάτων

Μέγιστο μήκος

Μηχανοκίνητο όχημα εκτός από λεωφορείο: 12,00 m
Ρυμουλκούμενο: 12,00 m
Αρθρωτό όχημα: 16,50 m
Οδικός συρμός: 18,75 m
Αρθρωτό λεωφορείο: 18,75 m
Λεωφορείο με 2 άξονες: 13,50 m
Λεωφορείο με περισσότερους από 2 άξονες: 15,00 m
Λεωφορείο + ρυμουλκούμενο: 18,75 m

Άρθρο 53 Διαστάσεις και βάρη οχημάτων

2. Τα οχήματα των οποίων οι διαστάσεις, το βάρος, το φορτίο και οι ανά άξονα επιβαρύνσεις υπερβαίνουν τα καθορισμένα ανώτατα όρια της κάθε περίπτωσης, επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο ύστερα από ειδική άδεια, η οποία μπορεί να δοθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή των εξουσιοδοτημένων απ' αυτών αρχών.
Στην άδεια αυτή καθορίζονται περιορισμοί για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών αναφερόμενοι ιδίως στις οδούς διέλευσης, το χρόνο κυκλοφορίας, τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα και τα απαιτούμενα μέτρα οδικής ασφάλειας.
3. Στον καθορισμό του πλάτους των ρυμουλκούμενων και των συνδυασμών οχημάτων δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκάρσια προέκταση των:
α) Ελαστικών πλησίον του σημείου επαφής τους με το έδαφος και των συνδέσεων των δεικτών πίεσης αυτών.
β) Αντιολισθητικών συσκευών προσαρμοσμένων στους τροχούς.
γ) Καθρεπτών οδήγησης όταν είναι τέτοιας κατασκευής ώστε να υποχωρούν τόσο προς τα μπρος όσο και προς τα πίσω με μέτρια πίεση, για να μην εξέχουν πέραν του επιτρεπόμενου μέγιστου πλάτους.
δ) Πλευρικών δεικτών κατεύθυνσης και των ενδεικτικών φώτων του όγκου τους.
ε) Τελωνειακών σφραγίδων, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στο φορτίο και συσκευών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση και προστασία των σφραγίδων αυτών.
4. Τα άκρα των αξόνων και τα κεντρικά τμήματα των τροχών (πλήμνες) των οδικών οχημάτων απαγορεύεται να εξέχουν του εξωτερικού περιγράμματος του οχήματος, εξαιρουμένων των μηχανημάτων έργων, των αγροτικών μηχανημάτων και ζωηλάτων οχημάτων, τα οποία στερούνται προφυλακτήρων λάσπης (φτερών) ή έχουν αμάξωμα το οποίο δεν εξέχει των τροχών και για τα οποία επιτρέπεται τα άκρα των αξόνων και των κεντρικών τμημάτων των τροχών να εξέχουν του επιπέδου της στεφάνης των τροχών το πολύ 0,25 μ.
5. Το όχημα το οποίο κυκλοφορεί παρά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ακινητοποιείται από το αρμόδιο αστυνομικό όργανο που διαπίστωσε την παράβαση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του παρόντος Κώδικα.
6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κοινών υπουργικών αποφάσεων τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ και με αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα, εκτός των φορτηγών αυτοκινήτων για τα οποία εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006.

Υπολογισμός μεγίστου ύψους χωματουργικών προϊόντων επί των αμαξωμάτων των ανατρεπομένων

Το μέγιστο ύψος φόρτωσης χωματουργικών προϊόντων επί των αμαξωμάτων των οχημάτων επιτρέπεται να είναι εκείνο που σε κάθε τόνο ωφέλιμου φορτίου θα αντιστοιχεί 0.65 κυβικό μέτρο φόρτωσης, δηλαδή:
0.65 x ωφέλιμο φορτίο = εσωτερικό μήκος αμαξώματος x εσωτερικό πλάτος αμαξώματος, όπου το ωφέλιμο φορτίο είναι εκφρασμένο σε τόνους και το εσωτερικό μήκος και εσωτερικό πλάτος αμαξώματος σε μέτρα.

Η ελεύθερη έλξη ρυμουλκουμένων άλλων αυτοκινητιστών

Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα δύνανται να έλκονται από αντίστοιχης κατηγορίας, δηλαδή, εθνικών ή διεθνών μεταφορών, ρυμουλκά ή ελκυστήρες, ιδιοκτησίας άλλων μεταφορέων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Το έργο της έλξης αποδεικνύεται με ιδιωτικό συμφωνητικό ή δήλωση μεταξύ των δύο μεταφορέων, όπου αναφέρονται τα οχήματα και περιγράφεται η μεταφορά.
β. Κατά την έλξη τα εμπορεύματα συνοδεύονται με τα απαραίτητα φορτωτικά έγγραφα.
γ. Ο οδηγός του οχήματος είναι εφοδιασμένος με όλα τα έγγραφα και πιστοποιητικά που απαιτούνται για την οδήγηση των οχημάτων και τη μεταφορά των προϊόντων.
δ. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων επιτρέπουν την ασφαλή ζεύξη σύμφωνα με τις διατάξεις της ΣΤ 16823/78 απόφασης, όπως ισχύει.

Μεταφορές Κοινού Φόρτου με Ψυγεία

Το έργο των ψυγείων ΦΔΧ αυτοκινήτων καθορίζεται ως εξής:

Ψυγείο (μετά ή άνευ ψυκτικού μηχανήματος)

Α. Διεθνών Μεταφορών:
α. Η μεταφορά εμπορευμάτων, η διατήρηση των οποίων απαιτεί ψύξη.
β. Η μεταφορά κενών κιβωτίων συσκευασίας νωπών προϊόντων με ναυλωμένα και μόνο ψυγεία αυτοκίνητα κατά τη μετάβαση στον τόπο φόρτωσης, για την ταχεία εξυπηρέτηση των εξαγωγών των ευπαθών προϊόντων.
γ. Η μεταφορά κάθε είδους εμπορευμάτων κατά την εκ του εξωτερικού επιστροφή αυτών.
δ. Η ταυτόχρονη μεταφορά ευπαθών και μη ευπαθών εμπορευμάτων, εφόσον τα οχήματα φέρουν ειδικό χώρισμα για την στεγανοποίηση του ενός διαμερίσματος από άλλο. Η ύπαρξη του χωρίσματος αυτού αναγράφεται στην στήλη των παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας.

Β. Εθνικών Μεταφορών:
α. Η μεταφορά εμπορευμάτων, η διατήρηση των οποίων απαιτεί ψύξη.
β. Η μεταφορά εμπορευμάτων που δεν απαιτούν ψύξη, εφόσον τα εμπορεύματα αυτά δεν μεταφέρονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με άλλης κατηγορίας ειδικοποιημένο όχημα.
γ. Η ταυτόχρονη μεταφορά ευπαθών και μη ευπαθών εμπορευμάτων, εφόσον τα οχήματα φέρουν ειδικό χώρισμα για την στεγανοποίηση του ενός διαμερίσματος από άλλο. Η ύπαρξη του χωρίσματος αυτού αναγράφεται στην στήλη των παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας.

Μίσθωση Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης

1. Οι ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις και οι μεμονωμένοι οδικοί μεταφορείς που εκτελούν δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές, επιτρέπεται να εκμισθώνουν τα οχήματα που έχουν στην ιδιοκτησία τους σε οδηγούς, κατόχους άδεις οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

α) το όχημα να έχει τεθεί σε κυκλοφορία στην ελληνική επικράτεια,
β) η σύμβαση μίσθωσης αφορά μόνο στη διάθεση του οχήματος χωρίς οδηγό,
γ) το μισθωμένο όχημα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης πρέπει να βρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση του οδηγού που το έχει μισθώσει,
δ) το μισθωμένο όχημα να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση νομαρχιακών, εθνικών και διεθνών μεταφορών, σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας του,
ε) ο χρόνος κάθε μίσθωσης δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος των τριών μηνών και μεγαλύτερος των τριών ετών.

2. Για τις μισθώσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) καταρτίζεται συμφωνητικό, συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό, το οποίο υπογράφεται αφενός από τον οδηγό μισθωτή και αφετέρου από τον ιδιοκτήτη του οχήματος,
β) αντίγραφο του συμφωνητικού κατατίθεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από ην ημερομηνία της υπογραφής του στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), στην οποία υπάγεται ο εκμισθωτής, και στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία υπάγεται το όχημα,
γ) το μίσθωμα καθορίζεται ελεύθερα και για την καταβολή του εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α’),
δ) οι φορτωτικές για τις διενεργούμενες με τα μισθωμένα οχήματα μεταφορές εκδίδονται από τον μισθωτή και για λογαριασμό του.

Παραβάσεις - Ποινές Φ.Δ.Χ. Αυτ/των

Είδος Ποινής Διατάξεις Χρημ. πρόστιμο ιδιοκτήτη Οδηγός Αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας
1. Μη θεωρημένο από Δ.Ο.Υ. μισθωτήριο άρθρ. 5 παρ. 1α 586,94 - ΟΧΙ
2. Μη υπαλληλική ιδιότητα οδηγού άρθρ. 5 παρ. 1β 586,94 - ΟΧΙ
3. Λήξη συμφωνητικού μίσθωσης άρθρ. 5 παρ. 1γ 1.173,88 - 4 μήνες
4. Χρόνος μίσθωσης μικρότερος ή μεγαλύτερος τριών ετών άρθρ. 5 παρ. 1γ 1.173,88 - 4 μήνες
5. Εκπρόθεσμη υποβολή συμφωνητικού (μεγαλύτερο από 5 εργάσιμες ημέρες) άρθρ. 5 παρ. 1δ 293,47 - ΟΧΙ
6. Υπερφόρτωση άνω του 20% (μικτό βάρος ή κατ’ άξονα) άρθρ. 5 παρ. 2α 1.173,88 - 1 μήνας
7. Φόρτωση οχημάτων χωρίς ΚΤΕΟ άρθρ. 5 παρ. 2β 220,00 - επί τόπου αφαίρεση
8. Φόρτωση οχημάτων χωρίς ΚΕΚ άρθρ. 5 παρ. 2γ 147,00 - ΟΧΙ
9. Μη νόμιμη σύζευξη συνδυασμού οχημάτων άρθρ. 5 παρ. 3α 1.173,88 - 2 μήνες
10. Παράνομη αλλαγή κατηγορίας Φ.Δ.Χ. αυτ/του άρθρ. 5 παρ. 3β 880,41 - 2 μήνες
11. Μεταφορά αγαθών εκτός των προβλεπομένων από άδεια κυκλοφ. άρθρ. 5 παρ. 3γ 880,41 - 2 μήνες
12. Παράνομη διενέργεια εθνικών μεταφορών από Φ.Δ.Χ. διεθνών και αντίστροφα άρθρ. 5 παρ. 3δ 1.467,35 - ΟΧΙ
13. Παράνομη εκτέλεση εθνικών μεταφορών με αλλοδαπό ρυμ/μενο ή ημιρ/μενο άρθρ. 5 παρ. 3ε 1.173,88 - 2 μήνες
14. Παράνομη εκτέλεση εθνικών μεταφορών με containers άρθρ. 5 παρ. 3στ 1.173,88 - 2 μήνες
15. Ανύπαρκτη ή μη ισχύουσα κοινοτική άδεια (θαλασσί) άρθρ. 5 παρ. 4 880,41 - 2 μήνες
16. Μη ύπαρξη εγγράφου που να αποδεικνύει τη συνδυασμένη μεταφορά άρθρ. 5 παρ. 5 1.027,00 - 4 μήνες
17. Παραβίαση ορίου παραμονής του cabotage άρθρ. 5 παρ. 6α 1.467,35 - 2 μήνες
18. Έλλειψη αποδεικτικών εγγράφων για cabotage άρθρ. 5 παρ. 6α 1.467,35 - 2 μήνες
19. Μη νόμιμη εργασιακή σχέση για cabotage άρθρ. 5 παρ. 6β 586,94 - 1 μήνας
20. Cabotage από όχημα τρίτης χώρας άρθρ. 5 παρ. 6γ 1.467,35 - απαγόρευση εισόδου για 6 μήνες
21. Μη ακριβής συμπλήρωση δελτίου CMR άρθρ. 5 παρ. 8 586,94 - ΟΧΙ

Πίνακας ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων ταχύτητας

Κατηγορία οχήματος Αυτοκινητόδρομοι Οδοί ταχείας κυκλοφορίας άλλο οδικό δίκτυο
Λεωφορεία 100 90 80
Λεωφορεία με ελαφρό ρυμουλκούμενο 80 80 80
Αρθρωτά λεωφορεία 70 70 70
Διώροφα λεωφορεία 80 80 70
Λεωφορεία μεταφοράς μαθητών 80 80 60
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3.500 χλγ. 100 90 80
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3.500 χλγ. με ελαφρό ρυμουλκούμενο 85 85 80
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3.500 χλγ. με ρυμουλκούμενο 80 80 70
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μεγαλύτερου των 3.500 χλγ. 85 80 80
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μεγαλύτερου των 3.500 χλγ. με ελαφρό ρυμουλκούμενο ή ρυμουλκούμενο 80 70 70
Συνδυασμός φορτηγών 80 70 70

Ειδικά βάρη διαφόρων υλικών

ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ton /m3
1) Νερό καθαρό 1 ton /m3
2) Άμμος θαλάσσης 1,20 έως 1,65 ton/m3
3) Αδρανή λατομείου 1,90 έως 2,00 ton/m3
4) Μάρμαρο 1,95 έως 2,82 ton/m3
5) Ασβέστιο 1,55 ton/m3
6) Άσφαλτος 1,20 m.ton/m3
7) Μπετόν 1,80 έως 2,80 m.ton/m3
8) Ξύλο 0,44 έως 0,75 m.ton/m3
9) Χαλκός 8,9 m.ton/m3
10) Ορείχαλκος 8,5 m.ton/m3
11) Αλουμίνιο 2,70 m.ton/m3
12) Σίδηρος καθαρός 7,80 m.ton/m3
13) Χαρτί 0,7 έως 1,15 m.ton/m3
14) Γυαλί 2,4 έως 2,70 m.ton/m3

Ζώνες Ασφαλείας οχημάτων

ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Μ1 Σε όλους
Μ2-Μ3 ΑΣΤΙΚΑ ΟΧΙ
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ Σε όλους
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ Σε όλους
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σε όλους
ΣΧΟΛΙΚΑ Σε όλους
ΦΟΡΤΗΓΑ < 3.5τ Ν1 Σε όλους
Ν2 Σε όλους
Ν3 Σε όλους

Κατηγορία Μ2: Οχήματα για τη μεταφορά προσώπων, με περισσότερες από οκτώ (8) θέσεις εκτός του οδηγού με μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους.

Κατηγορία Μ3: Οχήματα για τη μεταφορά προσώπων, με περισσότερες από οκτώ (8) θέσεις εκτός του οδηγού με μέγιστη μάζα άνω των 5 τόνων.

Κατηγορία Ν2: Οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχοντα μέγιστη μάζα άνω των 3.5 και έως 12 τόνους.

Κατηγορία Ν3: Οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχοντα μέγιστη μάζα άνω των 12 τόνων.

* Εκτός και αν είναι εφοδιασμένα με βεβαίωση της γεν. Αντιπροσωπείας ότι το συγκεκριμένο όχημα εξαιρείται της υποχρέωσης εφοδιασμού με ζώνη.

** Αυτονόητο είναι ότι στα οχήματα που δεν φέρουν ζώνες (και δεν υποχρεούνται να φέρουν), δεν αποτελεί παράπτωμα ή μη χρήση τους, ενώ όταν φέρουν ζώνες (ασχέτως αν υποχρεούνται ή όχι) οι χρήστες υποχρεούνται να τις χρησιμοποιούν.

Διαφορά EGR και SCR.Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα

SCR (Selective Catalytic Reduction)

Είναι το σύστημα που χρησιμοποιεί το AdBlue (χημικά, είναι ένα διάλυμα ουρίας). Αυτό ψεκάζει τα καυσαέρια πριν αυτά περάσουν σ’ έναν καταλύτη. Φτάνοντας στον καταλύτη το AdBlue μετατρέπεται σε αμμωνία η οποία προκαλεί χημική αντίδραση με τα οξείδια του αζώτου, τα διασπά και τελικά στην ατμόσφαιρα βγαίνουν σκέτο άζωτο (εντελώς αβλαβές) και νερό με τη μορφή υδρατμών. Πλεονεκτήματα: Δεν επηρεάζει καθόλου τη λειτουργία του κινητήρα. Το AdBlue είναι εντελώς αβλαβές για τον άνθρωπο (μη τοξικό, άκαυστο). Χρησιμοποιείται με τα ίδια αποτελέσματα σε κινητήρες μικρού ή μεγάλου κυβισμού. Μειονεκτήματα: Απαιτείται ποσότητα περίπου 4-5% αυτής του πετρελαίου. Έχει διάρκεια ζωής 12-14 μήνες και αποσυντίθεται είτε σε χαμηλές θερμοκρασίες κάτω από τους -5 ºC, είτε σε υψηλές θερμοκρασίες πάνω από +40 ºC.

EGR (Exhaust Gas Recirculation)

Το σύστημα αυτό ανακυκλώνει τα καυσαέρια, δηλαδή τα εισάγει και πάλι στους κυλίνδρους, αφού προηγουμένως τα ψύχει. Τα χαμηλής πλέον θερμοκρασίας καυσαέρια μπαίνοντας στον κινητήρα διαφοροποιούν προς τα κάτω την θερμοκρασία αυξάνοντας και την χωρητικότητα. Επειδή, το διοξείδιο του αζώτου αναπτύσσεται σε υψηλότερες θερμοκρασίες, αυτό, δεν προλαβαίνει να συμβεί, οπότε τα εξαγόμενα καυσαέρια προς ένα καυσαέρια είναι απαλλαγμένα από το διοξείδιο του αζώτου. Πλεονεκτήματα: Δεν απαιτείται κανένα πρόσθετο, δηλαδή καμία επιπλέον δαπάνη για τον αυτοκινητιστή. Μειονεκτήματα: Το σύστημα δεν καλύπτει κινητήρες μεγάλης ισχύος, αν και πρόσφατα, η Scania ανακοίνωσε την εφαρμογή του συστήματος EGR και στους 16λιτρους κινητήρες της. Βασικό, ωστόσο μειονέκτημα, είναι η ανάγκη ύπαρξης ισχυρού συστήματος ψύξης ικανού να ψύχει και τα καυσαέρια πριν αυτά ξαναμπούν στον κινητήρα. Και, όσο το αυτοκίνητου δουλεύει σε χώρες με υψηλές θερμοκρασίες, τόσο πιο δυνατό και αποτελεσματικό πρέπει να είναι το σύστημα ψύξης.

Κόστος λειτουργίας φορτηγών

Α. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Υπολογίζονται σε ετήσια βάση):

  • 1. Σύνολο των αποδοχών του οδηγού, δηλαδή μισθός (x 14), ταμείο (x 14), τυχόν υπερωρίες, νυχτερινά, ειδικά επιδόματα κ.λ.π.
  • 2. Ασφάλιστρα.
  • 3. Τέλη κυκλοφορίας
  • 4. Έξοδα διοίκησης (το συνολικό κόστος γραφείων, υπαλλήλων…διαιρούμενο με τον αριθμό των φορτηγών αυτοκινήτων της επιχείρησης δίνει το κόστος διοίκησης που επιβαρύνει το κάθε φορτηγό)
  • 5. Ετήσιες αποσβέσεις φορτηγού

Β. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: καύσιμα, ελαστικά, λιπαντικά, αναλώσιμα (φίλτρα, ιμάντες, λαμπτήρες), τακτικές επισκευές (service) και συντηρήσεις.

Η αντικατάσταση εξαρτημάτων π.χ. δίσκοι πλατό υπολογίζονται ανάλογα ανά τριετία, 4ετία, 5ετία και διαιρούνται αντίστοιχα για να προκύψει το αντίστοιχο κόστος.

Γ. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: κόστος ατυχημάτων, κόστος κλήσεων για παραβάσεις, τυχόν αβαρίες.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ:

Συνολικές ώρες αναμονής / φόρτωσης/εκφόρτωσης, ώρες ταξιδιού x (σταθερό κόστος ανά εργάσιμη ώρα) + (μεταβλητό κόστος ανά χλμ) x (μήκος διαδρομής σε χλμ)

 

Add a comment

Δείτε την Iwona να «ντριφτάρει» ένα DAF στον πάγο

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πως είναι σαν να «ντριφτάρεις» ένα φορτηγό με τρέιλερ και μάλιστα στον πάγο; Το έκανε η πολωνή Iwona Blecharczyk, επαγγελματίας οδηγός και blogger, οδηγώντας ένα DAF XF σε μια παγωμένη λίμνη στον αρκτικό κύκλο, που χρησιμοποιείται απο τις αυτοκινητοβιομηχανίες για χειμερινές δοκιμές. Το event διοργανώθηκε απο την DAF Πολωνίας, τον πολωνό κατασκευαστή τρέιλερ Gniotpol, τα φρένα Knorr και την μεταφορική Marathon, με στόχο να αποδείξει οτι οι οδηγοί μπορούν να τους εμπιστευθούν κάτω απ΄όλες τις συνθήκες. Δείτε το βίντεο με την όμορφη Iwona να «ντριφτάρει» με άνεση πάνω στον πάγο!

Add a comment

Πρόστιμα και για ανασφάλιστα επαγγελματικά οχήματα και όσα δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ

                                                                                                                                                                                           

Πάνω από 800.000 οχήματα φαίνεται στο σύστημα των συναρμόδιων υπουργείων να μην έχει περάσει τα τελευταία χρόνια το ...κατώφλι ενός ΚΤΕΟ.

Παρά την έκκληση των αρμόδιων αρχών να περάσουν από ΚΤΕΟ τα οχήματα και να ασφαλιστούν όσα παραμένουν ακόμη ανασφάλιστα, φαίνεται, ότι σήμερα, και δύο μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας - στα τέλη Δεκέμβρίου 2015 - αρκετά οχήματα κυκλοφορούν χωρίς τις παραπάνω καλύψεις. Από αυτά, σύμφωνα με τους υπεύθυνους των ιδιωτικών ΚΤΕΟ είναι και μικρά φορτηγά, καθώς και βαρέα, τα οποία συνεχίζουν να κινούνται ανασφάλιστα στους ελληνικούς δρόμους και να πραγματοποιούν μεταφορικό έργο!

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ και συνεργασία με το υπουργείο Μεταφορών αναμένεται να ετοιμάσει λίστα με περισσότερα από τα οχήματα – που αφορά και επαγγελματικά – τα οποία ήδη έχουν μπει στο στόχαστρο του υπουργείου Μεταφορών αλλά και του Οικονομικών.

Πρώτη κίνηση να σταλεί ένα ειδοποιητήριο: Μέσα σε οκτώ ημέρες ο ιδιοκτήτης του πρέπει να αποδείξει , ότι το όχημα του είναι ασφαλισμένο. Να σημειωθεί ότι το κανένα όχημα από οποιαδήποτε κατηγορία δεν μπορεί να περάσει ΚΤΕΟ αν δεν είναι ασφαλισμένο. Οπότε, Ανασφάλιστο αυτοκίνητο σημαίνει και όχημα που δεν έχει περάσει από έλεγχο ΚΤΕΟ.

Σαφώς, το υπουργείο Μεταφορών ενημερώνει ότι σε περίπτωση που ένας ιδιοκτήτης δεν ανταποκριθεί ενός οκτώ ημερών τότε των περιμένουν βαριά πρόστιμα και διοικητικές ποινές: Το επιπλέον πρόστιμο είναι 500 ευρώ ενώ ελοχεύει και ο κίνδυνος αφαίρεσης των πινακίδων, της άδειας ικανότητας του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για 6 μήνες Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για δύο (2) χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος ή για τρία (3) χρόνια, σε περίπτωση υποτροπής Φυλάκιση από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο και Χρηματική ποινή μέχρι 3.000 ευρώ. Σήμερα, στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν πάνω από 250.000 βαρέα φορτηγά, πάνω από 800.000 ελαφρά και περίπου 25.000 λεωφορεία, τουριστικά κ.α.

 

 

 

Add a comment

Tι αλλάζει στα τέλη κυκλοφορίας στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα

Ο καθορισμός του έτους ταξινόμησης θα παίξει καταλυτικό ρόλο στον επανακαθορισμό των τελών κυκλοφορίας για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα εισαγωγής, τόσο για τα ιδιωτικά όσο και τα δημοσίας χρήσης ( όπως για παράδειγμα τα φορτηγά ή και τα ελαφρά βαν).

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με εγκύκλιο της γενικής γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, προβλέπεται ως έτος πρώτης ταξινόμησης – που θα καθορίζει και τα τέλη κυκλοφορίας με γνώμονα τον κυβισμό του μοντέλου – όχι την ημερομηνία εκτελωνισμού και ταξινόμησης του εισαγόμενου μεταχειρισμένου στην Ελλάδα, αλλά με βάση το έτος που ταξινομήθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο θα λαμβάνεται υπόψη η πραγματική ηλικία του αυτοκινήτου. Αν για παράδειγμα ένα αυτοκίνητο είχε εισαχθεί στην χώρα μας το 2004 από τη Γερμανία, τα τέλη κυκλοφορίας δεν θα καθορίζονται με την ημερομηνία που εκτελωνίστηκε στην Ελλάδα ( δηλαδή το 2004) αλλά το πότε πρωτοταξινομήθηκε στην Ευρωπαϊκή χώρα ( πχ μπορεί να έχει άδεια πρώτης κυκλοφορίας το 1999). Έτσι, με το νέο σύστημα υπολογισμού για τα συγκεκριμένα μοντέλα θα υπάρξουν μειώσεις στα τέλη κυκλοφορίας, αφού η παλαιότητα τους τα κατατάσσει σε κλίμακα με λιγότερα τέλη κυκλοφορίας. Να σημειωθεί πως για τα συγκεκριμένα μοντέλα που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ έως την 31.10.2010, καθώς και για τις δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τον κυβισμό του κινητήρα τους.

Μειώσεις για τα παλαιότερα εισαγόμενα από δεύτερο χέρι

Οι μειώσεις με βάση το νέο υπολογισμό των τελών για τα εισαγόμενα είναι από 20 έως και 150 ευρώ, ανάλογα με τον κυβισμό του μοντέλου. Για παράδειγμα ένα μεταχειρισμένο 1.400 κ.εκ. είχε πρώτη ευρωπαϊκή ταξινόμηση το 2001 τα νέα τέλη κυκλοφορίας του για το 2017 θα είναι στα 225 ευρώ, αντί για 255 ευρώ που είναι σήμερα ( μείωση 30 ευρώ). Στα πιο μεγάλα κυβικά, πχ για ένα 1.800αρη που ταξινομήθηκε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή χώρα το 2005, τα τέλη από 320 ευρώ μειώνονται στα 300 ευρώ. Σύμφωνα με τον κ. Πετιμεζά, πρόεδρο του Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδας ο νέος τρόπος υπολογισμού για τα μεταχειρισμένα εισαγόμενα φαίνεται πιο δίκαιος. Είναι άδικο αυτό που γίνεται σήμερα, τα αυτοκίνητα να φορτώνονται με παράλογα τέλη κυκλοφορίας, ιδίως των μεταχειρισμένων μοντέλων. «Μακάρι να δοθούν κίνητρα για την αγορά καινούργιου, όμως από τη στιγμή που αυτό δεν γίνεται, η κυβέρνηση δεν μπορεί συνεχώς να τιμωρεί τους ιδιοκτήτες των παλαιών οχημάτων και να τους αναγκάζει – από τη στιγμή που δεν μπορεί να το αντικαταστήσει με ένα νεότερης τεχνολογίας και πιο καινούργιο – να καταθέτουν τις πινακίδες στην εφορία, αδυνατώντας να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας.» συμπλήρωσε ο κ. Πετιμεζάς.

Εισαγόμενο Μεταχειρισμένο ΙΧ
  Έτος 1η ταξινόμησης 2000                        Σημερινά τέλη κυκλοφορίας                    Νέα τέλη κυκλοφορίας 2017
                1.200 κ.εκ.                                                           135                                                                   135
                1.400 κ.εκ.                                                           255                                                                   225
                1.800 κ.εκ.                                                           320                                                                   280
                2.500 κ.εκ.                                                           920                                                                   820

Add a comment
TOP